facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
22-01-2020
08:56:59

block_l
Show member
  คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2562

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปภาพ
1 นางสาวอาทิตยา  โสสา ประธาน
2  นางสาวชัชฎาพร  เพียซ้าย รองประธาน  
3  นางสาวอาทิตยา  สายศรี รองประธาน  
4  เด็กหญิงจิราวรรณ  โสกาลี กรรมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
5  เด็กหญิงบงกช  แสงตา กรรมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6 นายเมธา  แจ้งมณี กรรมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
7 นางสาวปนัดดา ขันตี กรรมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
8 นางสาวศศิกานต์  งามสุข กรรมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9 นางสาวอาทิตยา  โสสา กรรมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)