facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
12:11:32

block_l
Show member
  คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
รูป
1 นายอุทัย   ชนะวงษ์ ประธาน
2 นายกณวรรธษ์   แก้วมนตรี กรรมการ
3 นายจรัส   อรรถสิงห์ กรรมการ
4 นายถาวร   สมปาน กรรมการ
5 นายบุญสวน   หมายมุ่ง กรรมการ
6 นายประดิษฐ์   สาโสดา กรรมการ
7 นางโชติกา   อ่อนเกษ กรรมการ
8 นางหวานจิต   จันทร์แจ่ม กรรมการ
9 นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม กรรมการและเลขานุการ

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)