facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
22-01-2020
10:23:40

block_l
Show member
  ทำเนียบผู้บริหาร

 

ปีที่รักษาการ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รูป
2534 - 2540 นายสุเทพ ณรงค์แสง ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 -
2541 - 2552 นายยศวัฒน์   พิมพ์รัตนโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียน   
2553 - 2554 นายอุทัย คำโท ผู้อำนวยการโรงเรียน   
2555-2558 นายธงชัย เหมเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน   
2558-2560 นายพิทักษ์  โสตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน   
2560-ปัจจุบัน นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)