คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
Ҫԡк
ͼ
ʼҹ
block_l
ʹ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    งานเลี้ยงส่ง ผอ.ธงชัย เหมเกียรติกุล
    ประเมินผลงาน ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    การทำขนมจากงานใบตอง
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
ẺǨ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
ԡ͹Ź
block_l
ʶԵԡҹͧ䫵
Show member
  สัญลักษณ์โรงเรียน

 

คบเพลิงสีแดง เป็นผู้มีสติปัญญา มีความก้าวหน้า
ฐานคบเพลิงสีน้ำตาล เป็นภูเขาจำลอง หมายถึงโนนกะบาที่ตั้งของโรงเรียนที่มีความ มั่นคง รัศมีคบเพลิง 8
รัศมีสีเหลือง มรรค 8 ที่เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ นำไปสู่ความสุข
ช่อใบผักแพวสีเขียว ความเจริญงอกงาม

             ตราโรงเรียนผักแพววิทยา สัญลักษณ์โรงเรียนผักแพววิทยา มีความมั่นคง ตั้งอยู่ที่โนนกะบา นักเรียนเป็นผู้มีสติปัญญา ยึดทางสายกลาง ในการดำเนินชีวิต ทำ ให้มีความสุขความเจริญ ก้าวหน้าตลอดไป

 

             ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกทองกวาว หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง สดชื่น

             ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นมะขาม หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา เจริญงอกงาม หนักแน่นมั่นคง

             สีประจำโรงเรียน  คือ สีแสด -  สีน้ำเงิน

                สีแสด หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง สดชื่น

                สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นผู้นำ สุขุม หนักแน่น มั่นคง

                แสด – น้ำเงิน หมายถึง เป็นผู้นำการพัฒนา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2561 Design and Build  โดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)