คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l
สารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
    หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    วิ่งมาราธอน ครั้งที่ 2
    วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562
    กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561
    งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
แบบสำรวจ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
นาฬิกาออนไลน์
block_l
สถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
Show member
  สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานต้นสังกัด


ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนผักแพววิทยา

หมายถึง มีความมั่นคง ตั้งอยู่ที่โนนกะบา นักเรียนเป็น
ผู้มีสติปัญญา ยึดทางสายกลาง ในการดำเนินชีวิต 
ทำให้มีความสุขความเจริญ  ก้าวหน้าตลอดไป
สีประจำโรงเรียน

แสด – น้ำเงิน หมายถึง เป็นผู้นำการพัฒนา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ดอกทองกวาว  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง  สดชื่น

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นมะขาม หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา เจริญงอกงาม หนักแน่นมั่นคง

 
ปรัชญา คำขวัญ คติธรรม ของโรงเรียน
 
ปรัชญา ::  การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม
คำขวัญ  ::  มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำชุมชน
คติธรรม  ::  ปัญฺญาโลกสฺมํปชฺโชโต
อักษรย่อ ผ.ว.  ย่อมาจาก  โรงเรียนผักแพววิทยา
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 ออกแบบและจัดทำโดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)