facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
12:18:14

block_l
Show member
  สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานต้นสังกัดตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนผักแพววิทยา

หมายถึง มีความมั่นคง ตั้งอยู่ที่โนนกะบา นักเรียนเป็น
ผู้มีสติปัญญา ยึดทางสายกลาง ในการดำเนินชีวิต 
ทำให้มีความสุขความเจริญ  ก้าวหน้าตลอดไป
สีประจำโรงเรียน

แสด – น้ำเงิน หมายถึง เป็นผู้นำการพัฒนา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส

 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ดอกทองกวาว  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีการพัฒนา มีความร่าเริง  สดชื่น

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นมะขาม หมายถึง เป็นผู้ที่มีการพัฒนา เจริญงอกงาม หนักแน่นมั่นคง

 
ปรัชญา คำขวัญ คติธรรม ของโรงเรียน
 
ปรัชญา ::  การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต  เศรษฐกิจและสังคม
คำขวัญ  ::  มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำชุมชน
คติธรรม  ::  ปัญฺญาโลกสฺมํปชฺโชโต
อักษรย่อ ผ.ว.  ย่อมาจาก  โรงเรียนผักแพววิทยา
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)