คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l
สารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
    หนังสั้น พอเพียงเลี้ยงตน
    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
    วิ่งมาราธอน ครั้งที่ 2
    วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562
    กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561
    งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าดอกทองกวาว
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
แบบสำรวจ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
นาฬิกาออนไลน์
block_l
สถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
Show member
  ข้อมูลบุคลากร

 

ตำแหน่ง ชาย หญิง
ผู้บริหาร 1  -
ข้าราชการครู 3 11
นักการภารโรง 2  -
พนักงานจ้างตามภารกิจ  - 1
พนักงานจ้างทั่วไป  1 -
บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 2
รวม 8 14
รวมทั้งสิ้น 22

 ** ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

 

 ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ชื่อ :: นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ)  

วิชาเอก  ::  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (คหกรรมทั่วไป) 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายสมาน  ศรีใสย์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาตรี  

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางนัฐนันท์  อัครพงษ์ภานนท์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ) 

วิชาเอก  :: วท.ม. (โสตทัศนศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท วท.ม. (โสตทัศนศึกษา)

ภูมิลำเนา :: จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  :: ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางชิยา  พรมจันทร์

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ค.บ. (ศิลปศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: ดร.รุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ. 3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วท.บ. (โปรแกรมการฝึกและการจัดการกีฬา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาเอก ค.ด. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางทิพาภรณ์  ชมบุญ

ตำแหน่ง :: ครู (ค.ศ. 1)

วิทยะฐานะ  ::   

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ศษ.บ (ครูสังคมศึกษา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี ศษ.บ (สังคมศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร

ตำแหน่ง :: ครู 

วิทยะฐานะ  :: ค.ศ. 2 (ครูชำนาญการ) 

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดยโสธร


ชื่อ :: นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  :: ค.ศ. 2 (ครูชำนาญการ) 

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ค.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ

ตำแหน่ง :: ครู 

วิทยะฐานะ  :: ค.ศ.2 (ครูชำนาญการ) 

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางนันทิยา  ลือโสภา

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  ค.ศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ) 

วิชาเอก  :: ปริญญาโท วท.ม. (เคมีสำหรับครู)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท วท.ม. (เคมีสำหรับครู)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายนิตินันต์  โพธิ์จิต

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  

วิชาเอก  :: ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดสุรินทร์


ชื่อ :: นายมงคล  เมืองฮาม

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดขอนแก่น


ชื่อ :: นางจุลจิรา  ขันชะลี

ตำแหน่ง :: ครู

วิทยะฐานะ  ::  

วิชาเอก  ::  ปริญญาตรี วบ.บ. (เคมี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ::  ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อ :: นางสาวสุภาพร  บุดสอน

ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง

วิชาเอก  :: ว.ท.บ. (ชีววิทยา)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสาววรุณยุภา  พิมศรี

ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง

วิชาเอก  :: ค.บ. (คณิตศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายชาญยุทธ  คงมิยา

ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง

วิชาเอก  :: ค.บ. (ดนตรี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายไพบูลย์  คำผุย

ตำแหน่ง :: นักการภารโรง

วิชาเอก  :: ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายกิตติมศักดิ์  ศิริญาณ

ตำแหน่ง :: นักการภารโรง

วิชาเอก  :: ปวช. (บัญชี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นายสุรชัย  สมภาค

ตำแหน่ง :: พนักงานจ้างตามภารกิจ

วิชาเอก  :: -

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ม.3

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อ :: นางสุนิดา  วัฒนานุการ

ตำแหน่ง :: บุคลากรสนับสนุนการสอน

วิชาเอก  :: บธ.บ. (บัญชี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด  :: ปริญญาตรี

ภูมิลำเนา ::  จังหวัดศรีสะเกษ


 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 ออกแบบและจัดทำโดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)