facebook youtube
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
24-01-2020
11:44:24

block_l
Show member
  ฝ่ายวิชาการ

 

 

นายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา

 

 

นางพิมพ์สิริ  แสงเขียว

- หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

- งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- งานแนะแนวและกองทุนการศึกษา

 

นางนันทิยา  ลือโสภา

- งานหลักสูตรสถานศึกษา

- งานทะเบียนนักเรียน

 

นางสาวอัสนี  มุกธะวัตร์

งานวัดผลประเมินผล

 

 

นางจุลจิรา ขันชะลี

- งานนิเทศการศึกษา

 

 

นางนัฐนันท์  อัครพงษ์ภานนท์

- งานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

 

 

นางสาวปิยพร  พิมพ์บุญมา

- งานห้องสมุด

-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 

นายสมาน  ศรีใสย์

-งานประกันคุณภาพการศึกษา

-งานแผนงานและโครงการ

 

นายนิตินันต์  โพธิ์จิต

- งานพัฒนาสื่อการเรียนรู้

 

 

 

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2563 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)