คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l
สารสนเทศ
ข้อมูลทั่วไป
    ประวัติโรงเรียน
    อัตลักษณ์
    เอกลักษณ์
    สัญลักษณ์โรงเรียน
    วิสัยทัศน์
    ปรัชญา
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    หลักสูตรที่เปิดสอน
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลบุคลากร
    ทำเนียบผู้บริหาร
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    คณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2561
    ที่ตั้งโรงเรียน
    เพลงโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารโรงเรียน
    ฝ่ายอำนวยการบริหาร
    ฝ่ายวิชาการ
    ฝ่ายกิจการนักเรียน
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
    คณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์
    ภาษาไทย
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ภาษาต่างประเทศ
    สุขศึกษา และพลศึกษา
    ศิลปะ
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บุคลากรทางการศึกษา
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    นักการภารโรง
    พนักงานจ้างทั่วไป
    บุคลากรสนับสนุนการสอน
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วีดีทัศน์โรงเรียน
    งานเลี้ยงส่ง ผอ.ธงชัย เหมเกียรติกุล
    ประเมินผลงาน ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    นิเทศการจัดการศึกษา ปี 2558
    ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 2559
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.พิทักษ์ โสตแก้ว
    แนะแนวการศึกษาต่อ ปึ 2560
    เพลงพระคุณที่สาม ปี 2560
    การทำขนมจากงานใบตอง
    อบรมคอมพิวเตอร์ 2560
    งาน 4 ฝ่าย ผอ.สุริยนต์ จันทร์แจ่ม
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
    รายการ อบจ.เพื่อคนท้องถิ่น
    สรุปผลการดำเนินงาน 2560
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
สารสนเทศโรงเรียน
    สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
block_r
แบบสำรวจ
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
block_l
นาฬิกาออนไลน์
block_l
สถิติการเข้าใช้งานของเว็บไซต์
Show member
  ประวัติโรงเรียน
                  ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130 โทรศัพท์ 045-821041    โทรสาร 045-821041    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1       ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 
     ในปี 2532 โรงเรียนผักแพววิทยาได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยใช้อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 108 คน ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ สภาตำบลผักแพว โดยมีนายเหรียญ สมศิริ กำนันตำบลผักแพวเป็นประธาน นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นผู้ดำเนินการ นายกาญจนาท ศิริญาณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นเลขานุการ
 
    ปี 2533 สภาตำบลผักแพวได้บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโนนกระบา จำนวน 38 ไร่ให้ก่อสร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนผักแพววิทยา” โดยมีนายสุเทพ ณรงค์แสง เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สนามบาสเกตบอล บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วม
    ปี 2534 วันที่ 13 พฤษภาคม ได้ย้ายเข้าเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ก และอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข และ ค ขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรธรณีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
 
    ปี 2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครู 203/27 จำนวน 1 หลัง
 
    ปี 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) ถังเก็บน้ำฝน แบบ คศล. ฝ 33 บ้านพักครูแบบ 203/27 1 หลัง ซุ้มประตูและรั้วคอนกรีตชนิดโปร่ง และได้รับถังเก็บน้ำฝนแบบ คศล. ฝ 99 เพิ่ม โดยงบประมาณสนับสนุนจากนายอำเภอกันทรารมย์ 
 
    ปี 2540 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตความยาว 350 เมตร และสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนผักแพววิทยา (สาขาหนองถ่ม)      ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองถ่มวิทยา โดยมีนางวัชรินทร์ คำวงศ์ เป็นครูใหญ่
 
    ปี 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 5X120 เมตร และต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน 216 ล และได้รับจัดสรรงบจากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึก 57 เมตร
 
    ปี 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
 
    ปี 2546 ได้รับบริจาค จากชมรมผู้ปกครองและครู สร้างโรงจอดรถให้นักเรียน
    ปัจจุบันมีนายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา
 
   
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2561 Design and Build  โดย นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)