facebook youtube
01 กุมภาพันธ์. 2562 08 กันยายน 2562
คำขวัญ :: มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
Untitled Document
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
block_l ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
คณะครูกลุ่มสาระการเรียรู้
บุคลากรทางการศึกษา
วีดีทัศน์โรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียน
block_r
คุณคิดยังไงกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
23-09-2019
08:19:31

block_l
Show member
  ประวัติโรงเรียน
                  ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนผักแพววิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33130 โทรศัพท์ 045-821041    โทรสาร 045-821041    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่   1       ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
       
 
     ในปี 2532 โรงเรียนผักแพววิทยาได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนกันทรารมณ์ โดยใช้อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนเข้าเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 108 คน ผู้ริเริ่มก่อตั้งคือ สภาตำบลผักแพว โดยมีนายเหรียญ สมศิริ กำนันตำบลผักแพวเป็นประธาน นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ เป็นผู้ดำเนินการ นายกาญจนาท ศิริญาณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นเลขานุการ
     
    ปี 2533 สภาตำบลผักแพวได้บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโนนกระบา จำนวน 38 ไร่ให้ก่อสร้างโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2533 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนผักแพววิทยา” โดยมีนายสุเทพ ณรงค์แสง เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว สนามบาสเกตบอล บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วม
    ปี 2534 วันที่ 13 พฤษภาคม ได้ย้ายเข้าเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ เบ็ดเสร็จ ก และอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข และ ค ขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรธรณีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
    ปี 2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง บ้านพักครู 203/27 จำนวน 1 หลัง
    ปี 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) ถังเก็บน้ำฝน แบบ คศล. ฝ 33 บ้านพักครูแบบ 203/27 1 หลัง ซุ้มประตูและรั้วคอนกรีตชนิดโปร่ง และได้รับถังเก็บน้ำฝนแบบ คศล. ฝ 99 เพิ่ม โดยงบประมาณสนับสนุนจากนายอำเภอกันทรารมย์ 
    ปี 2540 ได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตความยาว 350 เมตร และสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนผักแพววิทยา (สาขาหนองถ่ม)      ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองถ่มวิทยา โดยมีนางวัชรินทร์ คำวงศ์ เป็นครูใหญ่
    ปี 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด 5X120 เมตร และต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน 216 ล และได้รับจัดสรรงบจากกรมทรัพยากรธรณี ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ลึก 57 เมตร
    ปี 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง
    ปี 2546 ได้รับบริจาค จากชมรมผู้ปกครองและครู สร้างโรงจอดรถให้นักเรียน
    ปัจจุบันมีนายสุริยนต์  จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพววิทยา
 
         
ปรัชญาของโรงเรียน :: การศึกษาเป็นการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

 โรงเรียนผักแพววิทยา ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-821041 || โทรสาร 045-821041 || อีเมล์ ppws.1955@gmail.com || เว็บไซต์ http://www.ppws.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ ©2562 ผู้ดูแลระบบและจัดทำเว็บไซต์ นายนิตินันต์  โพธิ์จิต (093-4196159)