เลขบัตรประชาชน
ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่ 17 เดือนตุลาคม  พ.ศ.2565  เวลา 14:42:27
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผักแพววิทยา
งานวัดและประเมินผล :: นางกาญจนา โพธิ์จิต
งานทะเบียน :: นางนันทิยา ลือโสภา
** ออกแบบและจัดทำระบบ :: นายนิตินันต์ โพธิ์จิต **