เลขบัตรประชาชน
ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 20 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2562  เวลา 05:58:05
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผักแพววิทยา
งานวัดและประเมินผล :: นางสาวอัสนี มุกธะวัตร์
** ออกแบบและจัดทำระบบ :: นายนิตินันต์ โพธิ์จิต **