เลขบัตรประชาชน
ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 21 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563  เวลา 15:01:58
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนผักแพววิทยา
งานวัดและประเมินผล :: นางกาญจนา โพธิ์จิต
งานทะเบียน :: นางนันทิยา ลือโสภา
** ออกแบบและจัดทำระบบ :: นายนิตินันต์ โพธิ์จิต **